Kalkulačka finančního zdraví neziskové organizace


Zhodnoťte si finanční stabilitu vaší organizace.

(kalkulačka je určena pro účetní jednotky vedoucí podvojné účetnictví)
Rozhodněte, mezi které organizace patříte:

SERVISNÍ (VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ)


  • aktivity mají dopad především na subjekty mimo danou organizaci
  • jde primárně o poskytování služeb fyzickým či právnickým osobám
  • typicky jde o služby sociální, zdravotní, vzdělávací, kulturní apod.
  • spadají sem také nadační subjekty
   


ČLENSKÉ (VZÁJEMNĚ PROSPĚŠNÉ)


  • aktivity mají dopad především na osoby uvnitř této organizace
  • hlavním pilířem je sdílení nějakého společného zájmu či hodnot a aktivity z toho plynoucí
  • jedná se např. o sportovní, dětské a mládežnické organizace či zájmová uskupeníDostali jste se na stránku finanční kalkulačky pro nestátní neziskové organizace vytvořené Centrem pro výzkum neziskového sektoru Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.


Finanční kalkulačka Vám:

Celá kalkulačka funguje na principu tzv. ratingů, které vychází z hodnocení různých zejména finančních ukazatelů Vaší organizace. Výsledné ratingy jsou pak stanovovány na škále známek A (nejlepší) až F (nejhorší).


Hodnocení Vaší organizace bude realizováno prostřednictvím dvou druhů modelů, nabízené výsledky je nutné číst ve vzájemné souvislosti a propojenosti. Obvykle budou nabízené výsledky velmi podobné (nelze však vyloučit i zásadnější rozdíly):

Vzhledem ke specifikům různých druhů nestátních neziskových organizací najdete na této stránce dvě kalkulačky, jednu pro servisní (tzv. veřejně prospěšné) organizace (pro sestavení modelů byly využity údaje z Registru poskytovatelů sociálních služeb), a druhou pro členské (tzv. vzájemně prospěšné) organizace (pro sestavení modelů byly využity údaje za základní organizační jednotky Junáka – českého skauta, z. s.).


Co musíte udělat pro správní stanovení ratingu Vaší organizace?

1. Je nezbytné, abyste nejprve provedli její správné zařazení do jedné z výše uvedených skupin.

2. Připravit si základní účetní výkazy Vaší organizace, především rozvahu a výkaz zisku a ztráty za poslední tři roky. Budete je potřebovat k vyplnění vstupních údajů, aby ratingy mohly být vypočteny.

3. Přesvědčit se vždy, že zadané údaje jsou správné. Vstupní tabulky obsahují několik základních kontrolních mechanismů, které Vás upozorní, že něco není v pořádku, ale nezkontrolují vše. Při nesprávném zadání dojde k nesprávnému výpočtu a tím jeho znehodnocení!

Zjištěný výsledek berte jako informativní, neboť:

Zajímají Vás bližší informace, jak jsme postupovali, které ukazatele vstupují do modelů, jaká je vypovídací schopnost a spolehlivost našich modelů?

Více informací o metodologii výpočtu pro servisní organizace a pro členské organizace.
Metodologie tvorby bankrotních a bonitních modelů

(netechnické shrnutí)


Kalkulačka finančního zdraví servisních organizací (tzv. veřejně prospěšných organizací) je založena na výsledcích ekonometrických modelů, konkrétně tzv. logit modelů, které byly sestaveny a odhadnuty s využitím finančních a nefinančních ukazatelů 777 servisních organizací působících v sektoru sociálních služeb (výběr organizací zapsaných v Registru poskytovatelů sociálních služeb z řad nestátních neziskových organizací). Tato data pokryla období let 2014 až 2017. V případě kalkulačky pro členské organizace (tzv. vzájemně prospěšné organizace) bylo k formulaci modelů využito 483 základních organizačních jednotek organizace Junák – český skaut, z. s., kdy dostupná data zahrnovala období let 2008 až 2018.

Ukazatele finančního zdraví byly sestaveny jednak na základě ukazatelů uváděných v odborné literatuře, jednak pak na základě několika ukazatelů vlastní konstrukce, které se ukázaly jako velmi spolehlivé indikátory finanční zranitelnosti.

V případě predikčních modelů finanční zranitelnosti (bankrotních modelů) pro servisní organizace byla testována paleta 49 ukazatelů finanční zranitelnosti. Na základě podrobné analýzy vzájemné propojenosti více než 250 dostupných statických i dynamických finančních a nefinančních ukazatelů bylo ve výsledku otestováno celkem 53 těchto ukazatelů v rámci formulovaných ekonometrických modelů. Pro případ členských organizací byla ve výsledku testována paleta 30 závislých proměnných a k nim odpovídajících 51 proměnných nezávislých. Metodologie byla založena na schopnosti daných ukazatelů dostupných v roce 2016 pro servisní organizace resp. 2017 v případě členských organizací (a ve svých některých dynamických variantách zahrnujících vývoj od roku 2014 resp. 2015) predikovat finanční zranitelnost v roce 2017 resp. 2018. Na základě získaných výsledků a podrobné diagnostiky kvality predikcí bylo pro servisní organizace vybráno sedm indikátorů (modelů) pokrývajících tyto oblasti finanční analýzy: autarkie, rentabilita, likvidita, zadluženost a ostatní (zahrnující dlouhodobý vývoj vlastních zdrojů a efektivitu vedlejší činnosti – pokud ji daná organizace realizuje). V případě členských organizací bylo vybráno pět indikátorů (modelů) pokrývajících oblasti: rentabilita a ostatní (zahrnující meziroční vývoj výnosů, dlouhodobý vývoj vlastích zdrojů, dlouhodobý vývoj aktiv a dlouhodobý vývoj členské základny).

Ratingy finanční zranitelnosti (klasifikace známkou na škále A (nejlepší) až F (nejhorší)) jsou založeny na predikovaných pravděpodobnostech vycházejících z odhadnutých modelů. Ratingy A a B jsou založeny na vysokých hodnotách tzv. true positive rate, tedy tak, aby s co největší pravděpodobností organizace spadající do této kategorie byly v následujícím roce skutečně finančně zdravé (pravděpodobnost predikované finanční zranitelnosti je tak velmi nízká), a to následovně:

Organizace dosahující ratingů A a B lze tak s vysokou pravděpodobností považovat za finančně zdravé. Ratingy D, E a F jsou naopak založeny na nízkých tzv. false positive rate, tedy tak, aby organizace spadající do této kategorie byly s co nejmenší pravděpodobností chybně predikovány jako finančně zranitelné (pravděpodobnost predikované finanční zranitelnosti je tak oproti předchozím ratingům vyšší), a to následovně:

Rating F lze tedy považovat jako jasný indikátor predikované finanční zranitelnosti, kdy společnost dosahující této úrovně bude možné v následujícím období s vysokou pravděpodobností klasifikovat jako finančně nezdravou. Podobně je na tom i rating E, kdy je nicméně o něco vyšší chyba chybného zařazení této organizace mezi finančně nezdravé.

Zbývající rating C tedy kombinuje true positive rate, která je zde menší než 90 % a zároveň false positive rate přesahuje hodnotu 20 %. Právě tento typ ratingu (částečně doplněný i o rating D) nejlépe charakterizuje jakousi šedou zónu, kde je nejobtížnější rozdělit jednoznačně na základě charakteristik jednotlivých organizací finančně zdravé a finančně nezdravé.

Výše uvedené ratingy jsou stanoveny pro jednotlivé ukazatele finanční zranitelnosti, kdy celkový (agregovaný) rating je stanoven jako vážený průměr dílčích ratingů. Každý dílčí rating je přitom opatřen váhou, která odráží míru závažnosti identifikovaného negativního ekonomického stavu pro další fungování organizace. Nejvyšší váhy jsou v případě servisních organizací přiřazeny ukazatelům zadluženosti a autarkie z pohledu vysoké koncentrace výnosů, nejnižší váhy jsou naopak přiřazeny ukazateli autarkie reflektující dotační ztrátovost a ukazateli záporného hospodářského výsledku po zdanění u vedlejší činnosti (což reflektuje skutečnost, že řada organizací vedlejší činnost nemá). V případě členských organizací se pozornost odklání od ukazatele zadluženosti a koncentrace výnosů směrem ke stabilitě příjmů, celkových aktiv a členské základny.

V případě servisních organizací bylo zvolených sedm ukazatelů finanční zranitelnosti využito i pro sestavení bonitního modelu, který agreguje (váženým průměrem) dílčí ukazatele aktuální finanční kondice. Do kategorie A spadají ty organizace, u kterých žádný z indikátorů neindikuje v současnosti problém s finanční zranitelností, což nutně nemusí znamenat stejně pozitivní výhled do dalšího roku (který zohledňuje i další finanční a nefinanční ukazatele). Kategorie B zahrnuje organizace, u kterých se ukazuje problém s ukazatelem autarkie z pohledu dotační ztrátovosti případně ukazatelem záporného hospodářského výsledku po zdanění u vedlejší činnosti. Další kategorie bonity poukazují na horší finanční kondici, kdy se ukazují problémy v dalších, z pohledu finanční zranitelnosti mnohem závažnějších oblastech finančního zdraví. Podobný přístup byl reflektován i u členských organizací, pro které bylo vybráno pět ukazatelů finanční zranitelnosti. V případě členských organizací kategorie B zahrnuje organizace, u kterých nastává problém s poklesem členské základny, resp. s poklesem celkových aktiv a celkových výnosů

Více informací o metodologii výpočtu pro servisní organizace a pro členské organizace.


Webový portál je výstupem projektu s názvem: "Model finančního zdraví neziskových organizací a predikce jejich finanční zranitelnosti" podpořeného Technologickou agenturou ČR.

Řešitel projektu:    Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity: Centrum pro výzkum neziskového sektoru
Hlavní řešitelka:     Ing. Marie Hladká, Ph.D. 
Členové řešitelského týmu:     doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
   doc. Ing. Daniel Němec, Ph.D.
   Ing. Jakub Pejcal
   Ing. Petr Valouch, Ph.D.

house

Navštivte nás

Lipová 41a, 602 00 Brnophone

Zavolejte nám

+420 549 494 765Rozvaha    Následující údaje doplňte na základě účetních výkazů vaší organizace (tj. z rozvahy a výkazu zisku a ztráty), hodnoty udávejte v tisících Kč.
Pokud vaše organizace v minulosti neexistovala, pak do příslušných buněk doplňte hodnotu 0.
Výkaz zisku a ztráty

          Hodnocení aktuálního stavu finančního zdraví:

Hodnocení jednoročního výhledu finačního zdraví:Je právní formou "Obecně prospěšná společnost"?
   Pakliže je vaše právní forma např. "Ústav", zatrhněte políčko NE.
Kolik zaměstnanců ve vaší organizaci pracuje?
   Počet zaměstnanců přepočítejte na "plné" úvazky. (tj. dva poloviční úvazky zadejte jako 1 apod.)

Rozvaha
   Následující údaje doplňte na základě účetních výkazů vaší organizace (tj. z rozvahy a výkazu zisku a ztráty), hodnoty udávejte v tisících Kč.
Pokud vaše organizace v minulosti neexistovala, pak do příslušných buněk doplňte hodnotu 0.

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty

Hodnocení aktuálního stavu finančního zdraví:

Hodnocení jednoročního výhledu finačního zdraví: